Toelichting rekening 2018

STICHTING MATTHÄUS PASSION SCHIEDAM

Culturele ANBI Financieel verslag

Toelichting bij de rekening 2018

Het project uitvoering Matthäus Passion Schiedam 2018 ligt weer achter ons. Dankzij de inzet van alle medewerkers, de hulp van vele vrijwilligers en de financiële steun van sponsors en vrienden kon de Matthäus Passion dit jaar voor de drieëntwintigste achtereenvolgende keer worden uitgevoerd.

Ontvangsten
Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, zijn de ontvangsten uit de kaartverkoop slechts voldoende om een deel van de kosten te dekken. Door tariefsverhogingen (gemiddeld 20%) bedroeg dit jaar de opbrengst uit de kaartverkoop aan koorleden (€ 6.450,00) en in de vrije verkoop (€ 6.075,00) samen € 12.525,00 De bijdrage van de vrienden is met € 4.200,00 hoger dan vorig jaar (€ 2.900).

Vele vrienden maar ook andere bezoekers en koorleden zijn op de hoogte dat wij in 2020 ons 25 jarig jubileum zullen vieren. Wij hebben hen opgeroepen om naast de hogere prijzen voor de toegangskaarten een extra jubileumgift te storten en dit heeft een extra bedrag opgeleverd van € 804,00.

Dit jaar werden werden we verblijd met de financiële ondersteuning van veertien kleinere giften, ook afkomstig van adverteerders ten bedrage van €3.640,00. Grote en kleine giften worden zeer gewaardeerd, omdat dit aangeeft dat men zich betrokken voelt bij dit project. De totale eigen inkomsten bedroegen alles bij elkaar € 20.505,00. Vergeleken bij vorig jaar was dit een toename van ruim 20 %.

We zijn erkentelijk voor de steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Stichting Elise Mathilde Fonds, de Grootfonds, de Gemeente Schiedam , Deltaport Donatiefonds en een anonieme stichting voor hun jarenlange betrokkenheid bij het werk van de Stichting Matthäus Passion Schiedam.

Sinds 1 januari 2014 wordt de Stichting Matthäus Passion Schiedam door de belastingdienst erkend als culturele ANBI. Dit betekent dat giften – onder bepaalde voorwaarden – door de schenker in mindering mogen worden gebracht op hun inkomen. Op de website van de Belastingdienst is de vermelding terug te vinden. Zoek met de woorden matthaus en schiedam op de website.

Uitgaven
De belangrijkste uitgaven betreffen de honoraria voor de beroepsmusici. De honoraria voor dirigent, organist, solisten, orkest en jeugdkoor bedragen € 20.346,03 ofwel iets boven de 50 % van de totale uitgaven (vorig jaar € 18.580,05).

Andere in het oog springende uitgaven zijn de huur van het podium en de huur van de oefen- en uitvoeringsruimten, samengevat onder de post Gebouwen. In verband met het niet beschikbaar zijn van de Grote Kerk, moest tweemaal onderdak gezocht worden in de Liduina Basiliek. Dit kon nagenoeg kostenneutraal worden geregeld, door een korting op de huur Grote Kerk.

Evenals voorgaande jaren werd gekozen voor de opstelling van koor en orkest onder het orgel aan de westkant van de kerk. Niet alleen kon daardoor gebruik gemaakt worden van een kleiner podium, maar kon ook het aantal zitplaatsen worden uitgebreid tot 568. Daar staat tegenover dat er voor de stoelen in het priesterkoor net als vorig jaar een verhoging moest worden gerealiseerd en dat er meer stoelen moesten worden gehuurd. Het totaal van de kosten voor huur en inrichting gebouwen is hoger uitgevallen dan vorig jaar (€ 8.982,08 tegenover € 8.200,36 vorig jaar).

Dit jaar sloten wij wederom een aansprakelijkheidsverzekering af (kosten € 304,-). De post publiciteit betreft fotoreportage, drukwerk, advertenties en onderhoud website, in totaal € 1.492,00 (was vorig jaar € 779,91. ) Mede om de adverteerders te interesseren hebben wij een andere en duurdere omslag gemaakt van ons programmaboekje. Tevens hebben wij dit jaar twee banieren laten vervaardigen en een aantal weken voor de hoofdingang van de Grote kerk laten wapperen, teneinde de belangstelling van het Schiedams publiek aan te wakkeren. Door het inschakelen van een andere provider konden wij de verkoop via internet veiligstellen. Het drukwerk bestaat uit een folder, affiches, toegangsbewijzen, een programmaboekje en tekstboekjes. Daarnaast werd ook dit jaar op verschillende manieren de publiciteit gezocht, voornamelijk via gratis publicaties in kerkbladen, de agenda van de VVV en andere plaatselijke gedrukte media. Op het sociale medium Facebook heeft de Stichting een eigen bladzijde (www.facebook.com/matthauspassionschiedam) die steeds meer een belangrijke schakel in de communicatie met de belangstellenden blijkt te zijn. Op de website werd een fotoreportage van de uitvoering 2017 en 2018 geplaatst. Ook op andere websites werd aandacht gevraagd voor de uitvoering.

Het gebruik van de eigen website, met de domeinnaam matthauspassionschiedam.nl, werd nog verder geïntensiveerd. Hierdoor werden meer plaatskaarten via het webformulier besteld. Van de combinatie telefonisch bestellen en via het webformulier bestellen werd door ongeveer honderd belangstellenden gebruik gemaakt. Zeer erkentelijk zijn we voor de plaatselijke ondernemers die de toegangsbewijzen in depot houden en belangeloos bemiddelen bij de verkoop. Dit jaar werden de kaarten aangeboden via de boekhandels Post Scriptum te Schiedam Het Schiedams Boekhuis uit Schiedam en Bruna Van Hogendorp in Vlaardingen. Nieuw was dit jaar Assurantiebedrijf Chris Borgdorff uit Overschie.

De representatie bestaat uit attenties in de vorm van bijvoorbeeld wijnen voor vrijwilligers en professionals. De bestuursleden krijgen geen vergoeding en hebben geen declaratie ingediend voor reis- en/of vergaderkosten. Wel dineren de bestuursleden, één keer per jaar met hun partners. Dit jaar zijn eveneens de organist en de dirigent met partners uitgenodigd.

De totale rekening 2018 bedroeg € 39.119,36 . Door een intensievere fondsenwerving onder bedrijven en particulieren uit de regio en een efficiëntere kaartverkoop zijn de eigen inkomsten flink toegenomen en konden worden verhoogd tot € 21.309,00 (vorig jaar € 16.919,50). In 2018 kon worden volstaan met een aandeel van 85 % van de toegezegde sponsorbijdrage. Zoals u kunt zien, hebben wij voor het eerst in onze geschiedenis een bedrag van 15 % teruggeven aan onze subsidieverstrekkers.

Gezien de projectmatige opzet van de organisatie van de uitvoering van de Matthäus Passion is er na afronding van het project geen positief of negatief saldo. Het overschot van € 548,84 zullen wij eveneens toevoegen aan onze jubileumgiften 2020.